fbpx

ไคโตซาน วีแพลนต้า

ไคโตซานน้ำ-วีแพลนต้า

ไคโตซาน คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร? ไคโตซาน คือ สารธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีในสัตว์กระดองแข็ง และขาเป็นปล้อง เช่น เปลือกกุ้ง กั้ง และกระดองปู ซึ่งเมื่อนำมาสกัดแยกเอาแคลเซียมโปรตีน และแร่ธาตุที่ไม่ต้องการออกไป ก็จะได้สารสำคัญที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายเซลลูโลส เรียกว่า "ไคติน" (chi-tin) และเมื่อนำไคตินผ่านกระบวนการทางเคมีอีกครั้ง ก็จะได้สารที่เรียยกว่า "ไคโต"

ประโยชน์ของไคโตซานสำหรับพืช ชนิดน้ำ 

 1. ช่วยให้พืชสวน พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม่ประดับ มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
 2. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และการเจริญเติบโตให้แก่ต้นพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
 3. ช่วยป้องกันการเกิดโรค ซึ่งมาจากเชื้อจุลินทรีย์ในดิน
 4. สามารถไปกระตุ้นการสร้างภูมิต้านทานให้แก่เมล็ดพืช ที่จะนำไปเพาะขยายพันธุ์ทำให้มีอัตราการขยายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้น
 5. เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
 6. เป็นตัวช่วยให้พืชกินอาหาร กินปุ๋ยได้ดี ช่วยส่งเสริมราก ใบ ลำต้น ดอก ผล ทำให้พืชแข็งแรง
 7. สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
 8. ใช้ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต
 9. ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น มีคุณภาพดี ปลอดสารพิษ และรักษาสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศ

อัตราการใช้ ไคโตซาน ชนิดน้ำ

20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร  ฉีดพ่นบริเวณใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น

50 ซีซี ต่ำน้ำ 20 ลิตร สำหรับราดโคน รอบๆ ทรงพุ่ม

20 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ใช้สำหรับผสมฉีดโดยโดรนพ่นยา

คำแนะนำ

 • ไม่แนะนำผสมสารจับใบทุกชนิด ใช้ในอัตรส่วนที่แนะนำในปริมาณที่เหมาะสม
 • สามารถผสมกับยากันเชื้อรา ยาฆ่าแมลงได้ ชนิดที่ไม่ใช่กลุ่มออยด์

ขั้นตอนการผสม : ผสมไคโตซานในลงในถังก่อน ค่อยผสม วีแพลนต้าที่ละลายในน้ำธรรมดาลงไปในถังตาม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย และวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตร หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
>