fbpx

วิธีการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตมากที่สุด ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพดิน ปริมาณน้ำ การให้ปุ๋ย การจัดการโรคและแมลง รวมถึงพันธุ์มันสำปะหลังที่ใช้ปลูกด้วย ตามปกติ มันสำปะหลังจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนจึงจะเก็บเกี่ยวได้ และส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 5-20 ตันต่อไร่

ดังนั้น หากต้องการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตมากที่สุด จะต้องทำการจัดการดินและให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม และให้ปุ๋ยเพียงพอตามขั้นตอนการจัดการ รวมถึงเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงดี อีกทั้งยังต้องดูแลการเก็บเกี่ยวและจัดการผลิตภัณฑ์หลังการเก็บเกี่ยวด้วย การจัดการแบบทั้งหมดนี้จะช่วยให้ได้ผลผลิตมากที่สุด

ดินแบบไหนเหมาะสำหรับปลูกมันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนหรือดินทราย แต่ดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีค่าความเป็นกรด-ด่างในระดับปานกลางจะเหมาะสำหรับการปลูกมันสำปะหลังมากกว่า ดินที่มีความเป็นกรดสูงจะทำให้การดูดซับธาตุอาหารของมันสำปะหลังลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ต่ำกว่า

นอกจากนี้ การเตรียมดินก่อนปลูกมันสำปะหลังเป็นสิ่งสำคัญ ควรใช้วิธีการพลิกดินให้เป็นร่องรองน้ำ เพื่อช่วยให้ดินร่วนซุย และใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดินก่อนปลูก นอกจากนี้ ควรตรวจสอบค่า pH ของดินและปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง โดยปกติค่า pH ของดินเหมาะสำหรับการปลูกมันสำปะหลังอยู่ที่ 5.5-6.5

สำหรับการปลูกมันสำปะหลังในดินเค็ม จะต้องใช้วิธีการล้างเค็มออกจากดินโดยใช้น้ำจืดและการใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกมันสำปะหลัง แต่การปลูกในดินเค็มอาจทำให้ต้องใช้ปุ๋ยสูตรเฉพาะ

การให้น้ำกับมันสำปะหลัง

การให้น้ำมันสำปะหลังเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช โดยมันสำปะหลังจะต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอในช่วงการเจริญเติบโต โดยปกติแล้ว มันสำปะหลังต้องการน้ำประมาณ 800-1000 มิลลิลิตรต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเจริญเติบโตและออกดอกผลิตผล

การให้น้ำมันสำปะหลังควรทำให้น้ำเข้าสู่รากโดยตรงโดยการใช้ระบบน้ำหยดหรือรางน้ำ โดยการให้น้ำควรเป็นระบบควบคุม เพื่อป้องกันการให้น้ำมากเกินไปที่อาจทำให้มันสำปะหลังโตช้าหรือเน่าเสียได้ การให้น้ำควรเป็นประจำตลอดระยะเวลาเจริญเติบโตและออกดอกผลิตผล โดยเฉพาะในช่วงแล้งที่มีอากาศร้อนและแห้ง การให้น้ำควรเป็นประจำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดศัตรูพืชและโรคพืชที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศและการขาดน้ำ

การใส่ปุ๋ยกับมันสำปะหลัง

การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช โดยปกติแล้ว การใส่ปุ๋ยมันสำปะหลังจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมดินและช่วงเจริญเติบโตและออกดอกผลิตผล

ช่วงเตรียมดิน
ในช่วงนี้ควรใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมของฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) สูง เพื่อช่วยให้รากมันสำปะหลังเจริญเติบโตและดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ 3-5 ตันต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่

ช่วงเจริญเติบโตและออกดอกผลิตผล
ในช่วงนี้ควรใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 เพื่อช่วยให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตและออกดอกผลิตผลได้ดี แนะนำให้ใส่ปุ๋ยสูตรดังกล่าวเมื่อมันสำปะหลังเริ่มแตกใบอ่อน และใส่อีก 2-3 ครั้ง ในระยะเวลาต่อมา โดยการใส่ปุ๋ยควรเป็นประจำและควรใช้ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เพื่อช่วยส่งเสริมการแตกราก ขยายหัว

Ads
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

เรื่องที่น่าสนใจ 

>